Doanh nghiệp lãi lớn nhưng giá cổ phiếu tăng chậm hơn so với các doanh nghiệp thua lỗ: Nên đầu tư như thế nào vào thời điểm này?

Chữ K có hai nét vẽ, một nét đi lên một nét đi xuống, theo các chuyên gia phục hồi chữ K có nghĩa là một số những quốc gia, những ngành nghề thích nghi nhanh hơn, vận dụng nhanh hơn quá trình phục hồi thì họ sẽ có sự phục hồi nhanh hơn so với mặt bằng chung. Và có những ngành ngay cả khi kinh tế chung phục hồi rồi thì vẫn ở trong tình trạng rất khó khăn.