QUỐC TẾ

Thủ tướng: Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới.