CHỨNG KHOÁN

Thêm một công ty con của Idico chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45%

Idico – Conac duy trì tỷ lệ chia cổ tức 45-50% từ 2019 đến nay.