Ngân hàng Nhà nước xoay xở “giữa muôn trùng vây”

Ngân hàng Nhà nước liên tiếp có các biện pháp can thiệp nhanh, mạnh và có phần không cùng chiều, khi “giữa muôn trùng vây”…