ĐBQH đề xuất xây dựng Đề án tổ chức phiên tòa trực tuyến

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đồng tình với việc cần thiết tổ chức phiên toà trực tuyến, tuy nhiên đại biểu này đề nghị xây dựng thành đề án.